Jótállás, Elállás, Garancia,

1. A Szolgáltató a tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garanciát) vállal, az alábbiakban leírt, meghatározott feltételekkel.

A Szolgáltató a megvásárolt termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) közli.

2. Az Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (átadás-átvétel) a jótállási időtartam leteltéig érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

3. Az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Az Ügyfélnek a vásárlás tényét a jótállás igényléséhez egyértelműen igazolnia kell.

Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogokról a jótállási jegyben foglaltak az irányadók.

4. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően az Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy ha a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Amennyiben a kijavítás, vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt a Szolgáltató nem vállalta, az Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt a vásárlástól történő elállásnak helye nincs.

5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Nem rendeltetésszerű, vagy túlhasználat használat során fellépő hibák esetén a szolgáltató nem vállal csere vagy javítási garanciát. Nem rendeltetésszerű, vagy túlhasználatnak minősül a kölcsönzős funkcióban, oktató programokban, csoportos használatban, versenyzők által használt termék idő előtti meghibásodása.

6. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása az első 6 hónapban a Szolgáltatót terheli, az azt követő 6 hónapban pedig az Ügyfelet. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél felelőssége, a termék meghibásodása esetén, a meghibásodott terméket a javítás vagy csere céljából mielőbb a szolgáltató rendelkezésére bocsájtani. Ennek tartós elmulasztása a garancia, jótállás elvesztésével járhat.

Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

7. Jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre, melyek csökkentett minőségi kategóriába soroltak vagy minta illetve demo/bemutató termékek, ezen oknál fogva csökkent értéken kerülnek eladásra. A vásárló erről tájékoztatást kap, a jótállási jegyen feltüntetett információval.

8. Szolgáltatóként Cégünk és termékeink presztizsének megőrzése érdekében, a jótállási feltételeket és gyártói garanciális feltételeket, Ügyfeleink számára lehetőség szerint legkedvezőbb formában és rugalmasan igyekszünk alkalmazni.

Elállás joga, módja, következményei:

1. A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Elállás esetén az Ügyfél a terméket eredeti, új állapotában köteles visszaküldeni. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a Lupa Vízisípálya Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Házhoz szállítással történt vásárlással kapcsolatosan üzletünk nem tud vásárlóink segítségére lenni. Kérjük, a terméket minden esetben átvevő pontunkba szíveskedjen visszajuttatni.

Átvevőpont: Lupa Vízisípálya Kft., 2011. Budakalász, Tó utca 1.

A Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

3. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

4. Online vásárlások esetén a szállítási és kezelési költség díjak csökkenthetik a vételár visszatérítés összegét. Bővebb információ a „szállítási információk ” menüpont alatt található.